Integritetspolicy

DATA & HUR VI HANTERAR DEN

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden.


1. Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in en typer av data om dig – kunddata.

Kunddata

är uppgifter som är kopplat till din service – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilken telefon du har, vilket IMEI eller serienummer du har samt dina tidigare servicetillfällen samt användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.


2. Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du väljer att lämna in din service hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när kontaktar oss för att få information angående din service eller prenumererar på nyhetsbrev.
 • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår butik, hemsida, ringer eller skickar e-post.
 • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra samarbetspartners.
 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.


3. Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Repaircare AB rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Tillhandahållande av tjänster
  Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer. Rättslig grund: fullgörande av avtal
 • Annan kommunikation om tjänster
  Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).
 • Direktmarknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
  Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc. Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata).
 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.Rättslig grund: rättslig förpliktelse

4. Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos Repaircare och därefter under den tid vi anser lämpligt för att kunna förfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • Kundata sparas även för faktureringsändamål.
 • För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi viss data, t.ex. antal serviceärende hanterade, vilka modeller som det genomförts service på.

5. Till vem lämnar vi ut din data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

 • Leverantörer som behandlar data för vår räkning
  Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.Överföring till tredje land
  Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.
 • Myndigheter
  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.
 • Övriga
  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Repaircare

6. Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.


7. Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har dessutom stora möjligheter att bestämma över din data. Här har vi listat dina rättigheter.

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till invändning
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Anmälan av överträdelse
 • Begäran av skadestånd
Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. Ett registerutdrag kan begäras kostnadsfritt var sjätte månad. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en avgift för detta.

Så här begär du tillgång

Du begär tillgång via brev och postar till:

Repaircare AB
Karl XI:s väg 27
30294 Halmstad

Brevet du skickar till adressen ovan. Det ska undertecknas av dig, innehålla ditt namn, adress och personnummer samt vilken data du vill ha tillgång till.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få denna rättad.
När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Så här begär du rättelse

Du begär rättelse via brev. Brevet ska undertecknas av dig, innehålla namn, adress och personnummer samt vilken data du vill få rättad. Skicka brevet till:

Repaircare AB
Karl XI:s väg 27
30294 Halmstad

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Kunddata sparas så länge du är kund hos Repaircare AB och därefter under nder den tid vi anser lämpligt för att kunna förfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Så här begär du radering

För att utöva rätt till radering kan du utöva din rätt till invändning.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Så här invänder du

Du kan skicka en skriftlig begäran till:

Repaircare AB
Karl XI:s väg 27
30294 Halmstad

Brevet ska undertecknas av dig, innehålla namn, adress och personnummer samt vad för data du invänder dig mot. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss. När du har lämnat en invändning kan det ta upp till två veckor innan vi kan tillgodose den.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 

Så här begär du tillfällig begränsning

Du kan skicka en skriftlig begäran som ska vara undertecknad av dig, innehålla ditt namn, adress och personnummer samt vilken data du vill begränsa och varför.

Repaircare AB
Karl XI:s väg 27
30294 Halmstad

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan it-miljö.

Detta gäller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Så här begär du portering av data

Du kan skicka en skriftlig begäran som ska vara undertecknad av dig, innehålla ditt namn, adress och personnummer samt vilken data du vill portera till nedanstående adress:

Repaircare AB
Karl XI:s väg 27
30294 Halmstad

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer, adress och eventuellt kundnummer.

Repaircare AB
Karl XI:s väg 27
30294 Halmstad